Workshops

For the English version of this text, please scroll to the bottom of the page.

Tijdens de Dutch Pen Show kon je deelnemen aan een van 3 workshops:

 • Vulpenonderhoud (door Dutch Pen Show en Scrittura Elegante)
 • Basis Kalligrafie (door Schneider)
 • Bullet journaling (door Faber-Castell)

Alle workshops zijn in het Nederlands, maar vragen kunnen ook in het Engels worden beantwoord. Hieronder meer informatie over elke workshop.

Vulpenonderhoud

Wegens groot succes op herhaling! De workshop Vulpenonderhoud houdt zich bezig met het schoonmaken, vullen en onderhouden van verschillende soorten vulpennen. Hoe vul je een piston filler maximaal? Hoe verwijder je de laatste restjes inkt uit een pen? Wat doe je als een pen hapert? Tijdens de workshop worden deze zaken worden gedemonstreerd en kun je al je vulpengerelateerde vragen stellen. De workshop gaat vooral over doen, dus neem je vulpen(nen) mee!

 • De workshop is het meest geschikt voor beginnende tot halfgevorderde vulpengebruikers.
 • Aanmelden kan bij de DPS-tafel.
 • Max. 10 personen per workshop.
 • Kosten: € 15,-

 Je ontvangt een hele gave goodiebag, samengesteld en gesponsord door Scrittura Elegante. Deze tas bevat alle benodigdheden die je nodig hebt tijdens de workshop en om je pennen thuis te onderhouden!

Tijdschema voor de workshop Vulpenonderhoud:
13.00 – 14.00 uur
14.30 – 15.30 uur

 

Basis Kalligrafie

De communicatie van vandaag wordt gekenmerkt door e-mails, WhatsApp-berichten en korte socialmediaberichten, terwijl handgeschreven berichten deels zijn vergeten. Handgeschreven teksten en berichten drukken echter persoonlijkheid en genegenheid uit en worden geassocieerd met creativiteit en passie. Het is dan ook niet verwonderlijk dat met de toenemende digitalisering zich tegelijkertijd een alternatieve trend ontwikkelde. Deze trend is een stroming waarin ook de schrijfkunst weer meer aandacht krijgt.

Het is immers een feit dat mensen die met de hand schrijven veel bewuster bezig zijn tijdens het op papier zetten van gedachten en hier meer tijd aan besteden: tijd voor degene die de tekst leest, tijd om de juiste woorden te vinden en tijd om ieder woord zorgvuldig op te schrijven. Hier komt kalligrafie om de hoek kijken: bewust schrijven stimuleert niet alleen de hersenen en motoriek – wat resulteert in prachtig handschrift– , het stimuleert ook de ontwikkeling van ideeën en creativiteit.

 • Voor deze workshop is geen ervaring vereist.
 • Op een bord bij de ingang staat waar je je kunt aanmelden voor deze workshop.
 • Max. 10 personen per workshop.
 • Kosten: € 35,-

Je ontvangt een oefenboek en een geschenkverpakking met een Callissima-vulpen met 3 penpunten (1,1 mm, 1,5 mm en 1,8 mm) en 6 inktpatronen.

Tijdschema voor de workshops Basis Kalligrafie:
11.00 – 12.00 uur
12.30 – 13.30 uur
14.00 – 15.00 uur
15.30 – 16.30 uur

 

Bullet Journaling

Het vastleggen van onze gedachten en behoeften op papier is zeker niet nieuw, maar toen het concept Bullet Journaling® werd geïntroduceerd, veranderde het logboek zoals we dat kenden. De afgelopen jaren is de populariteit van Bullet Journaling enorm gegroeid. Maar wat is Bullet Journaling nu eigenlijk? En waarom zou je een Bullet Journal® nodig hebben?

Op het eerste gezicht is Bullet Journaling een manier om je dagelijkse schema en taken bij te houden; maar eigenlijk is er een belangrijker doel. Bullet Journaling kan het best worden omschreven als een mindfulness-oefening vermomd als een productiviteitssysteem. De methode is ontworpen om je te helpen het ‘wat’ te organiseren, terwijl je je bewust blijft van het ‘waarom’. In deze workshop ga je aan de slag met de basisbeginselen van Bullet Journaling.

 • Voor deze workshop is geen ervaring vereist.
 • Op een bord bij de ingang staat waar je je kunt aanmelden voor deze workshop.
 • Max. 8 personen per workshop.
 • Kosten: € 35,-

Je ontvangt een oefenboek, een set Faber-Castell tekenpennen en een set Faber-Castell metallic markers.

Tijdschema voor de workshop Bullet Journaling:
11.00 – 12.00 uur
12.30 – 13.30 uur
14.00 – 15.00 uur
15.30 – 16.30 uur

 

Workshops (English)

During the 2022 edition of the Dutch Pen Show,visitors could choose from 3 workshops:

 • Fountain Pen TLC (by Dutch Pen Show and Scrittura Elegante)
 • Basic Calligraphy (by Schneider)
 • Bullet journaling (by Faber-Castell)

All workshops are in Dutch, but questions can be answered in English as well.

More information about each workshop below.

 

Fountain Pen TLC

The workshop Fountain Pen TLC (or Fountain Pen Maintenance) addresses the cleaning, filling and maintenance of various types of fountain pens. How do you fill a power filler to the max? How to get rid of the last bits of ink? What to do if a pen skips? There will be several demonstrations, and you can ask all your fountain pen related questions. The workshop is mostly about doing, so make sure to bring your fountain pen(s)!

 • The workshop is best suitable for beginners to intermediate level fountain pen users.
 • You can sign up at the DPS table.
 • Max. 10 people per workshop.
 • Cost: € 15,-

You will receive a really cool goodie bag, created by and sponsored by Scrittura Elegante. This bag contains all the supplies you’ll need during the workshop, and to maintain your pens at home!

Time table for the workshop Fountain Pen TLC:
13.00 – 14.00
14.30 – 15.30

 

Basic Calligraphy

Today’s communication is characterised by e-mails, WhatsApp messages and short postings, while handwritten messages have been partially forgotten. However, handwritten texts and messages express personality and affection and are associated with creativity and passion. It is therefore not surprising that with increasing digitalisation, an alternative trend developed at the same time. This trend is a movement in which the art of writing is also regaining more attention.

After all, it is a fact that people who write by hand are much more conscious when putting thoughts down on paper and spend more time: time for the person who will read the text, time to find the right words and time to consciously draw each letter. This is where calligraphy comes in: conscious writing not only stimulates the brain and motor skills resulting in beautiful handwriting, it also stimulates the development of ideas and creativity.

 • For this workshop no experience is required.
 • A sign at the entrance will show you where to sign up for this workshop.
 • Max. 10 people per workshop.
 • Cost: € 35,-

You will receive a practice book and a giftbox with a Callissima fountain pen with 3 nibs (1.1 mm, 1.5 mm and 1.8 mm) and 6 ink cartridges.

Time table for the workshops Basic Calligraphy:
11.00 – 12.00
12.30 – 13.30
14.00 – 15.00
15.30 – 16.30

 

Bullet Journaling

The practice of expressing our thoughts and needs on paper has been around for millennia, but when a concept called Bullet Journaling® was introduced, journaling as we knew it shifted. Throughout the last few years, the popularity of Bullet Journaling has flourished into a lifestyle, having all of those on the outside of the trend curious. What even is Bullet Journaling? Why would I need a Bullet Journal®?

On the surface, Bullet Journaling is a way to keep track of your daily schedule and tasks; but its purpose exceeds that. It is best described as a mindfulness practice disguised as a productivity system. It’s designed to help you organize your ‘what’, while you remain aware of your ‘why’. In this workshop you will become acquainted with the basics of Bullet Journaling.

 • For this workshop no experience is required.
 • A sign at the entrance will show you where to sign up for this workshop.
 • Max. 8 people per workshop.
 • Cost: € 35,-

You will receive a practice book, a set of Faber-Castell artist pens and a set of Faber-Castell metallic markers.

Time table for the workshop Bullet Journaling:
11.00 – 12.00
12.30 – 13.30
14.00 – 15.00
15.30 – 16.30